Violetta Kamysz-Majewska
 
KLUCZOWY PARTNER ALLIANZ
TU Allianz Życie Polska SA
TUiR Allianz Polska SA
TFI Allianz Polska SA
Region Kluczowi Partnerzy
ul. Przasnyska 7
01-756 Warszawa 
 

tel. +48 604 212 259 

tel. +48 783 783 000 

 

e-mail: Violetta.Majewska@port.allianz.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ( na stronie www.allianz.pl)

 

KONTAKT  >

Kluczowy Partner ALLIANZ

Violetta Kamysz-Majewska

 

 

Kto wypłaca odprawę pośmiertną?

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie pracownika, jeśli jego śmierć nastąpiła w trakcie trwania stosunku pracy. Nieistotne jest przy tym, czy śmierć była spowodowana chorobą, czy wypadkiem. Odprawa po śmierci pracownika należy się również po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli pracownik był w trakcie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą.

 

Komu przysługuje odprawa po śmierci pracownika?

To kto jest upoważniony do otrzymania odprawy po zmarłym pracowniku, określają przepisy Kodeksu pracy.

Art. 93 Kodeksu pracy - §4.-  Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

  • małżonkowi,

  • innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  • punkt 2. wskazuje dzieci do 16. roku życia, lub do 25. roku życia - jeśli się uczą. W sytuacji kiedy dzieci nie są zdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - ich wiek nie ma znaczenia.

  • do otrzymania odprawy prawo mają również dzieci przyjęte na utrzymanie i wychowanie, pod warunkiem, że to przyjęcie miało miejsce minimum rok przed śmiercią pracownika. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy śmierć pracownika nastąpiła wskutek wypadku przy pracy - wtedy okres ten nie obowiązuje.

 

Odprawa po śmierci pracownika - wysokość świadczenia:

Osoby, które są uprawnione do otrzymania odprawy pośmiertnej po pracowniku mogą spodziewać się odprawy w różnej wysokości, nie jest ona stała jak w przypadku zasiłku pogrzebowego. Uzależniona jest ona przede wszystkim od stażu pracy pracownika:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Do okresu zatrudnienia pracownika zalicza się wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy, przy czym nie mają znaczenia przerwy w zatrudnieniu.

 

Kto wypłaca odprawę pośmiertną?

 

Odprawę po śmierci pracownika zobowiązany jest wypłacić pracodawca.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracodawca ubezpieczył swojego pracownika na życie. Wtedy w przypadku po śmierci odprawę wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

 

Tu należy zwrócić szczególną uwagę, że jeśli odprawa pośmiertna od ubezpieczyciela jest niższa niż ta, która wynika ze stażu pracy pracownika, to pracodawca zobowiązany jest wyrównać tę kwotę.

 

 

Ubezpieczenia grupowe na życie Allianz - Zapraszam do współpracy :)

 

Odprawa pośmiertna komu się należy
07 listopada 2018